કોલંબસ (ઓહાયો સ્ટેટ યુએસએ) માં અમોએ અમારં "Shell Gas Station" વેચવા માટે વ્યવસાય દલાલ તરીકે Mr.Bill ને કામ આપલે હતું.

એક જ વર્ષમાં Mr.Bill એ અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે, સંપુણષ સંતોર્ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની પરેશાની વગર અમારં "Shell Gas Station" વેચીને સવે પ્રકારની માક્તહતીથી વાકેફ કરીને કાયષ પુણષ કરેલ છે.

Mr.Bill ને આપણી ઈચ્છા મજુબ યોગ્ય ખરીદદાર ન મળે તયા ંસુધી અતયંત ખંતથી,ઉતકૃષ્ટ ઉતસાહ અને પુષ્કળ પક્તરશ્રમ સાથે કાયષ કરે છે.

Mr.Bill ની કાયષ કરવાની પદ્ધક્તત અજોડ, અક્તિતીય અને અવણનષીય છે.

Mr.Bill ગ્રાહકોની આવશ્યકતાઓની તાતકાક્તલક બાબતોને યોગ્ય પ્રાધાન્ય આપે છે.

Mr.Bill અને તેઓની કંપનીના સવે સભ્યો ખુબ જ ક્તનપુણ અને ક્તનષ્ઠાવાન છે.

Mr.Bill ની ગેસ સ્ટેશન અથવા છૂ ટક વ્યવસાય વેચવાની યોજના પુષ્કળ પ્રશંસનીય છે.

આપને ધંધાકીય વચેાણ માટે ક્તબલ અને તનેી કંપનીની ભલામણ કરવામાં અમોને કોઈ સંકોચ નથી.

Binal & Kiran Patel (Shell Hudson & 71)

Binal & Kiran Patel

Owner
Apr 27, 2020

Bill Michailidis

Real Estate Professional NextHome Experience
1840 Zollinger Road, Suite 100
Upper Arlington, OH 43221
OH License #2020001062
Pinned Recommendation
Apr 27, 2020
Owner

April 17, 2020

Subject: Letter of Recommendation
Bill Michailidis
Globalpetro Advisers

To whomever it may concern,

We hired Bill as business broker to sell our Shell Gustation in Columbus Ohio. Bill worked for us for more than 1 year and he did fabulous job of searching for potential buyers and wetting them thoroughly before he would present to us as a potential buyer.

Bill worked diligently and very professionally during entire time till he found the right buyer. Bill’s work ethics are of very high standard and his follow-up with various parties involved in the transaction were very meticulous.

Bill is clam, composed and sincere and gives due priority to the urgent matters of the client requirements.

We have no hesitation in recommending Bill and his company to anyone who is planning to sell their Gas station or retail business.

Sincerely

Binal Patel
Kiran Patel
BVMS LLC.
Bill is great person and did excellent job for us.
Feb 20, 2021
Business Owner
I live here in Texas. Bought and sold a business and property in Ohio. Our broker Bill Michailidis is excellent. He made us feel like we have known him for a long time and walked us through every steps of the transaction process. He has a deep knowledge, experience and killer personality. Couldn't ask for better broker. Planning to work with him in the future.
Feb 11, 2021
Bill was great for dealing with long distance transaction
Jun 14, 2020
Owner/Manager Sunoco and Subway
Bill did a wonderful job of explaining his process and diligently finding us a buyer. Highly recommended!
Apr 27, 2020
Owner
કોલંબસ (ઓહાયો સ્ટેટ યુએસએ) માં અમોએ અમારં "Shell Gas Station" વેચવા માટે વ્યવસાય દલાલ તરીકે Mr.Bill ને કામ આપલે હતું.

એક જ વર્ષમાં Mr.Bill એ અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે, સંપુણષ સંતોર્ સાથે કોઈ પણ પ્રકારની પરેશાની વગર અમારં "Shell Gas Station" વેચીને સવે પ્રકારની માક્તહતીથી વાકેફ કરીને કાયષ પુણષ કરેલ છે.

Mr.Bill ને આપણી ઈચ્છા મજુબ યોગ્ય ખરીદદાર ન મળે તયા ંસુધી અતયંત ખંતથી,ઉતકૃષ્ટ ઉતસાહ અને પુષ્કળ પક્તરશ્રમ સાથે કાયષ કરે છે.

Mr.Bill ની કાયષ કરવાની પદ્ધક્તત અજોડ, અક્તિતીય અને અવણનષીય છે.

Mr.Bill ગ્રાહકોની આવશ્યકતાઓની તાતકાક્તલક બાબતોને યોગ્ય પ્રાધાન્ય આપે છે.

Mr.Bill અને તેઓની કંપનીના સવે સભ્યો ખુબ જ ક્તનપુણ અને ક્તનષ્ઠાવાન છે.

Mr.Bill ની ગેસ સ્ટેશન અથવા છૂ ટક વ્યવસાય વેચવાની યોજના પુષ્કળ પ્રશંસનીય છે.

આપને ધંધાકીય વચેાણ માટે ક્તબલ અને તનેી કંપનીની ભલામણ કરવામાં અમોને કોઈ સંકોચ નથી.

Binal & Kiran Patel (Shell Hudson & 71)
Apr 27, 2020
Owner
We hired Bill as business broker to sell our Shell Gas station in Columbus Ohio. Bill worked for us for more than 1 year and he did fabulous job of searching for potential buyers and wetting them thoroughly before he would present to us as a potential buyer.

Bill worked diligently and very professionally during entire time till he found the right buyer. Bill’s work ethics are of very high standard and his follow-up with various parties involved in the transaction were very meticulous.

Bill is clam, composed and sincere and gives due priority to the urgent matters of the client requirements.

We have no hesitation in recommending Bill and his company to anyone who is planning to sell their Gas station or retail business.

Sincerely
Binal Patel & Kiran Patel (April 21, 2020)
Shell Hudson & 71, Columbus, Ohio
Apr 24, 2020
Saler
Bill is great person. He did really good job to sale my business.
Apr 20, 2020
owner
This was not my first sale but, was the easiest. Bill was honest and professional from the beginning to the end, very knowledgeable. I would use him again.
Apr 20, 2020
President & CEO
In what could be termed the "transaction from hell" Bill proved to be the saving grace. He is both well informed but also wise and connected beyond my expectations. We never would have successfully satisfied the requirements of both buyer and seller without his expertise. I look forward to working with Bill again and would give him the highest rating possible.
Apr 20, 2020
President
Very honest and aggressive all ways give you right direction.
Apr 16, 2020
Business Professional
Working with Bill is a rewarding experience. Beyond a high level of industry expertise and professionalism, Bill brings tremendous client support and guidance. His approach is not just transactional, it’s a full suite of services!

My Associations